1000 εθνικοί βουλευτές τάσσονται υπέρ τη επιβολής φόρου για την καταπολέµηση της κερδοσκοπίας στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα

Έκκληση Προς:

κκ. Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κο Herman van Rompuy, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
κο José Manuel Barroso, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κο Algirdas Šemeta, Επίτροπο αρµόδιο για την Φορολογία

Όλοι εµείς, περισσότεροι από 1000 βουλευτές εθνικών κοινοβουλίων, σας καλούµε να πάρετε όλα τα αναγκαία µέτρα για να θεσπιστεί ευρωπαϊκός Φόρος επί των Χρηµατοπιστωτικών Συναλλαγών (ΦΧΣ).

Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ πληρώνουν ακόµη το κόστος της κρίσης που προκλήθηκε από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Μας λένε ότι η µείωση των εθνικών ελλειµµάτων αποτελεί επείγουσα ανάγκη. Μας λένε «µοιραστείτε το βάρος της κρίσης». Ωστόσο δεν υποφέρουν όλοι. Οι κερδοσκόποι των χρηµατοπιστωτικών αγορών συνεχίζουν να δρουν σήµερα όπως ακριβώς και το 2008 – χωρίς να πληρώνουν κανένα κόστος. Είναι καιρός να χρηµατοδοτήσουµε από κοινού µια πιο αποτελεσµατική έξοδο από την κρίση. Το κόστος της κρίσης δεν πρέπει να το αναλάβουν οι απλοί πολίτες αλλά οι κερδοσκόποι, οι οποίοι και το προκάλεσαν.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε εθνικό επίπεδο οι ηγέτες των κοµµάτων µας υποστηρίζουν τον ΦΧΣ και έχουν δροµολογήσει συγκεκριµένες δράσεις. Θέλουµε µια δίκαιη και αποτελεσµατική συνεισφορά των χρηµατοπιστωτικών αγορές στις κοινωνίες µας.

Για το λόγο αυτό, ζητούµε την άµεση θέσπιση ενός φόρου στην ΕΕ κατά της κερδοσκοπίας µε ευρεία φορολογική βάση, γύρω από τις εξής «κόκκινες γραµµές»:

1 – 0,05% και τίποτα λιγότερο: Ζητούµε έναν εξαιρετικά χαµηλό φορολογικό συντελεστή για όλες τις συναλλαγές, ώστε να διασφαλίσουµε ότι ο φόρος δεν θα επιβαρύνει τους απλούς πολίτες και την πραγµατική οικονοµία.

2 – 200 δισεκατοµµύρια Ευρώ: Απαιτούµε έναν ΦΧΣ µε µια ευρεία φορολογική βάση για να διασφαλίσουµε ότι όλοι οι τοµείς του χρηµατοπιστωτικού τοµέα θα συνεισφέρουν επαρκώς.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, ένας ευρωπαϊκός ΦΧΣ µπορεί να αποφέρει έσοδα €200δις ετησίως. Αντίθετα, οι προτάσεις των συντηρητικών θα αποφέρουν µόλις €20δις. Η πρότασή µας θα εξασφάλιζε 10 φορές το ποσό αυτό, την απόλυτα απαραίτητη δηλαδή συνεισφορά.

3 – Ένας ευρωπαϊκός φόρος ω το πρώτο βήµα: Απαιτούµε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εφαρµοστεί ο ΦΧΣ σε παγκόσµιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας αυτής,πιστεύουµε ότι θα πρέπει να προχωρήσουµε στην θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ΦΧΣ ως το πρώτο βήµα µιας παγκόσµιας στρατηγικής.

4 – Ένας φόρος που παρέχει πόρους για την σύγχρονη προοδευτική ατζέντα. Η συντηρητική ατζέντα που βασίζεται στην λογική “µόνο λιτότητα” έχει ολέθριες συνέπειες για τους απλούς ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλίσουµε ότι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και παγκόσµια ζητήµατα έχουν κεντρική θέση στην στρατηγική µας για την υπέρβαση της κρίσης.

Απαιτούµε ένα σαφές χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή του ΦΧΣ: Να δηµιουργήσουµε τις απαραίτητες προϋποθέσεις το 2012 ώστε ο φόρος να τεθεί σε ισχύ το 2013.

Εµείς, οι υπογράφοντες, καλούµε όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανταποκριθούν στο αίτηµα των Ευρωπαίων πολιτών και να θεσπίσουν ένα ευρωπαϊκό φόρο επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών χωρίς καµία περαιτέρω καθυστέρηση.