Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για την οργάνωση της συνεργασίας

Πρόταση Νόμου:

Ισοδύναμα κοινωνικά μέτρα για την οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών και διατάξεις ρύθμισης της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Εισηγητική Έκθεση 

 

στην πρόταση νόμου: «Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών και διατάξεις ρύθμισης της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά».

 

Προς την Βουλή των Ελλήνων.

 

Επί της αρχής

 

Η κρίση την οποία διέρχεται η χώρα ανέδειξε μεταξύ άλλων και τα προβλήματα  στην αγορά με τις στρεβλώσεις, την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού και την διόγκωση του σταδίου του μεσάζοντα ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση.

Οι τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων παρά την ύφεση μένουν στα ίδια επίπεδα ενώ ορισμένα είδη ανεβαίνουν. Αυτό φέρνει σε αδιέξοδο τους καταναλωτές που έχουν σημαντικά μειωμένο εισόδημα ενώ οι υποχρεώσεις και τα έξοδα παραμένουν τουλάχιστον σταθερά.

Με την πρόταση νόμου επιδιώκεται η οργάνωση της συνεργασίας παραγωγού και καταναλωτή, η παρακολούθηση και η ρύθμιση της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα  όταν  παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερβολικής διαφοράς  τιμής εκκίνησης και τιμής ανάλωσης.

 

Κεφάλαιο Α

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

Η προώθηση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών με την απευθείας επαφή και αλληλοενημέρωση μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στον εξορθολογισμό της αγοράς και την δραστική μείωση της ψαλίδας τιμής παραγωγών-τιμής καταναλωτών

Η υπερβολική διαφορά αυτών των τιμών οδήγησε σε πρωτοβουλίες των πολιτών και η αυτοοργάνωση τους με την απευθείας επαφή παραγωγού καταναλωτή αποδεικνύει  ότι μπορούν να υπάρξουν τιμές παραγωγού που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα τιμές καταναλωτή που θα σέβονται το ήδη μειωμένο εισόδημα του.

Η δημιουργία των συνθηκών για μια συμμαχία παραγωγών και καταναλωτών θα συμβάλει καθοριστικά στον εξορθολογισμό της αγοράς και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού αφού θα προκαλέσει την δόμηση και παράλληλων εναλλακτικών δικτύων χωρίς την παρεμβολή μεσαζόντων.

 

Διαδικτυακή πύλη: Συμμαχία Παραγωγών – Καταναλωτών

Καθοριστικό βήμα θεωρούμε την δημιουργία διαδικτυακής πύλης portal μέσα από την οποία θα επιτευχθεί η συνάντηση των παραγωγών και των καταναλωτών καθώς και των οργανώσεων τους συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και καταναλωτικών ενώσεων συνεταιρισμών ή ενώσεων φυσικών προσώπων ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες και ενημέρωση που αφορούν  την προσφορά , το κόστος, τις τιμές  και το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής από την μια και την ζήτηση και  την κατάσταση της  αγοράς από την άλλη.

Η ηλεκτρονική αυτή γραμμή της επικοινωνίας μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση μεθόδων και την επίτευξη απευθείας εμπορικών συναλλαγών και να θα οδηγήσει σταδιακά στην παραγωγή προϊόντων που ζητά ο καταναλωτής και στην κατανάλωση προϊόντων που παράγονται στην χώρα μας και δεν έχουν ακόμη βρει τον δρόμο για να φτάσουν μέχρι τον καταναλωτή.

Ταυτόχρονα, θα εμπεδωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να προχωρήσουν σε συνεργασίες με τρόπους και διαδικασίες που οι ίδιοι θα δοκιμάσουν και θα επιλέξουν.

Στην διαδικτυακή πύλη  θα  έχουν πρόσβαση σε  ειδικό πεδίο οι Αγροδιατροφικές  Συμπράξεις των περιφερειών ώστε να δίδουν κάθε ενημέρωση για το καλάθι των προϊόντων της Περιφέρειας τους και οι Δήμοι στους οποίους λειτουργούν λαϊκές και ιδιαίτερα Κυριακάτικες αγορές που μπορούν να ενημερώνουν για τις συνθήκες λειτουργίας της και τις δυνατότητες  πρόσβασης των παραγωγών σ’ αυτές καθώς και οι ΚοινΣΕπ που θα δραστηριοποιηθούν ως κοινωνικοί σύνδεσμοι παραγωγών καταναλωτών.

Σύνδεσμοι παραγωγών-καταναλωτών

Στην επίτευξη του σκοπού αυτού θα συμβάλλει η δημιουργία συνδέσμων παραγωγών και των καταναλωτών μέσα από ευέλικτα σχήματα που μπορεί να συσταθούν εύκολα χωρίς μεγάλο κόστος με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ώστε να συνεργαστούν και να οργανώσουν τις από κοινού πωλήσεις  και αγορές για λογαριασμό παραγωγών και καταναλωτών.

ΚοινΣΕπ συλλογικού σκοπού

Επίσης, η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ ) τις οποίες συστήνουν άνεργοι νέοι, γυναίκες κλπ. μπορεί να δώσει αποτελέσματα για την δημιουργία εναλλακτικών δικτύωνμε υποστήριξη της συνεργασίας παραγωγών- καταναλωτών.

Η ΚοινΣΕπ παραγωγικού και συλλογικού σκοπού του ν 4019/11 μπορεί να λειτουργήσει ως κοινωνικός σύνδεσμος ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές με την στήριξη των Δήμων όπως προβλέπεται στον ν. 4019/11.

Πρότυπες Κυριακάτικες αγορές

Η λειτουργία δημοτικών Κυριακάτικων αγορών μπορεί να τονώσει την τοπική οικονομία στην δύσκολη περίοδο που διέρχεται ο τόπος και να φέρει σε άμεση επαφή παραγωγούς και καταναλωτές.

Ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους, με τις Κυριακάτικες αγορές θα αντιμετωπιστεί το φαινόμενο,  τα τοπικά  προϊόντα να μην μπορούν να διατεθούν στην τοπική αγορά και οι καταναλωτές ακόμη και της υπαίθρου να προμηθεύονται εισαγόμενα προϊόντα.

Γι’ αυτό προτείνεται η μείωση του κατώτερου ορίου πληθυσμιακού ορίου των 20.000 κατοίκων σε 10.000, προκειμένου να δικαιούται ένας Δήμος να λειτουργήσει Κυριακάτικη αγορά.

 

 

Κεφάλαιο Β

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

 

Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών επιβάλλει την ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών ρύθμισης και ελέγχου της αγοράς προκειμένου να συγκρατούνται οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και να περνούν στον καταναλωτή οι μειώσεις των τιμών τουλάχιστον για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και τις υπηρεσίες.

Με τις διατάξεις του Β΄ κεφαλαίου εντάσσεται στην διαδικασία του παρατηρητηρίου τιμών η παρακολούθηση εξέλιξης των τιμών εκκίνησης μέχρι την τελική διαμόρφωση τους ως τιμές ανάλωσης.

Τιμές εκκίνησης για τα εγχώρια προϊόντα θεωρούνται οι τιμές παραγωγού ενώ για τα εισαγόμενα οι τιμές που αγοράζονται από τον εισαγωγέα.

Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα για τα πενήντα (50) πιο βασικά καταναλωτικά προϊόντα και στην συνέχεια να ενταχθούν, σταδιακά, στις διαδικασίες του παρατηρητηρίου τιμών τα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών θα δώσει την δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας να διαπιστώνει την πρόκληση δυσαρμονίας  ανάμεσα στην τιμή εκκίνησης και την τιμή ανάλωσης .

Η διαπίστωση υπερβολικής διαφοράς πρέπει να ερευνάται ως προς τα αίτια με στοχευμένη έρευνα και τους απαιτούμενους  ελέγχους και όταν το προϊόν χαρακτηριστεί ως  «προϊόν σε κρίση» να ενεργοποιούνται  οι διατάξεις προστασίας του καταναλωτή με τον προσδιορισμό ανώτερης τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ 146/46 όπως αυτό τροποποιήθηκε.

Η κατάργηση του πιστωτικού τιμολογίου παροχής έκπτωσης θα οδηγήσει στην ενσωμάτωση της τυχόν έκπτωσης στο τιμολόγιο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Τέλος η απαγόρευση των εικονικών ενδομιλικών συναλλαγών με την υποχρέωση κάθε τιμολογούμενη συναλλαγή να συνοδεύεται και να αποδεικνύεται ότι είναι πραγματική με τα απαραίτητα φορτωτικά έγγραφα.

Πρόταση νόμου:

«Οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών και διατάξεις ρύθμισης της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά.»

Κεφάλαιο Α

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

 

 

Άρθρο 1

Διαδικτυακή πύλη « Συμμαχία Παραγωγών – Καταναλωτών»

 

Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δημιουργείται διαδικτυακή πύλη (portal) συνεργασίας ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, με την ονομασία Συμμαχία Παραγωγών – Καταναλωτών.

Στην διαδικτυακή πύλη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες  και ιδιαίτερα οι παραγωγοί προϊόντων, φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις τους και να συνομιλούν  ηλεκτρονικά μεταξύ τους. Στην πύλη καταχωρούνται με την μορφή καταλόγου τα στοιχεία και τα προσφερόμενα προϊόντα των παραγωγών και των οργανώσεων τους  και τα στοιχεία των οργανώσεων των καταναλωτών.

Η διαδικτυακή αυτή πύλη διασυνδέεται  ηλεκτρονικά με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο οποίο καταχωρούνται και οι τιμές πώλησης μέσω της απευθείας συνεργασίας Παραγωγών – Καταναλωτών.

Άρθρο 2

Καταχώρηση πληροφοριών από παραγωγούς και καταναλωτές.

Στην διαδικτυακή πύλη μπορεί  να καταχωρηθεί κάθε στοιχείο που αφορά τον παραγωγό, τον σύνδεσμο παραγωγών, την ομάδα παραγωγών  ή το συνεταιρισμό, το τόπο παραγωγής, τα παραγόμενα είδη, τις ποιότητες, τις διατιθέμενες συσκευασίες, τις τιμές πώλησης, τις πιστοποιήσεις καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για τα παραγόμενα και διατιθέμενα προϊόντα.

Ομοίως οι καταναλωτές και οι οργανώσεις τους σύνδεσμοι και ενώσεις καταναλωτών μπορούν να καταχωρούν στην διαδικτυακή πύλη κάθε χρήσιμη κατά την άποψη τους πληροφορία, όπως τιμές προϊόντων, ζήτηση ειδών και προϊόντων , παρατηρήσεις για την ποιότητα και την συσκευασία αλλά και τα ποσοτικά στοιχεία  κατανάλωσης ανά προϊόν.

 

Άρθρο 3

Υποστήριξη από ΟΤΑ-Πρότυπες Κυριακάτικες αγορές

 

Οι αγροδιατροφικές συμπράξεις των Περιφερειών, οι Δήμοι και οι ΚοινΣΕπ μπορούν σε ειδικό πεδίο να παρέχουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το καλάθι των προϊόντων της Περιφέρειάς τους  τις λαϊκές αγορές  που λειτουργούν  στην περιοχή τους καθώς και τις Κυριακάτικες αγορές που μπορούν να οργανωθούν από τους δήμους ως πρότυπες αλλά και κάθε άλλη πληροφορία για τις υποδομές και την πρόσβαση σ’ αυτές.

Στην παρ. 6 του άρθρου 12 του Νόμου 3557/2007 που τροποποίησε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Νόμου 2323/95 στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2, η φράση «είκοσι χιλιάδων (20.000)» αντικαθίσταται με την φράση «δέκα χιλιάδων (10.000)»

 

Άρθρο 4

Σύνδεσμοι παραγωγών-καταναλωτών

Οι παραγωγοί προϊόντων, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να συστήνουν συνδέσμους παραγωγών με τη νομική μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών προκειμένου να συντονίζουν και να οργανώνουν από κοινού τη διάθεση όλων των ειδών και προϊόντων που παράγουν για λογαριασμό των παραγωγών και να συνεργάζονται με τους καταναλωτές και τις οργανώσεις τους

Ομοίως, οι καταναλωτές και οι ενώσεις τους μπορούν να συστήνουν συνδέσμους καταναλωτών με τη νομική μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών προκειμένου να προβαίνουν σε έρευνα αγοράς και να συνεργάζονται με τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους καθώς και να οργανώνουν από κοινού τις αγορές τους για λογαριασμό των καταναλωτών.

 

Άρθρο 5

ΚοινΣΕπ συλλογικού σκοπού

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) παραγωγικού και συλλογικού σκοπού τις οποίες μπορούν να συστήνουν στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας άνεργοι, νέοι, γυναίκες κλπ σύμφωνα με το ν.4019/11 μπορούν να δραστηριοποιηθούν για λογαριασμό παραγωγών και καταναλωτών και να οργανώνουν τη διάθεση προϊόντων παραγωγών ομάδων παραγωγικών συνεταιρισμών η συνδέσμων παραγωγών απευθείας στους καταναλωτές ή συνεργαζόμενοι με τις ενώσεις τους ή τους συνδέσμους τους.

Την επίτευξη αυτού του σκοπού  των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μπορούν να συνδράμουν οι Δήμοι αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 12 του ν.4019/11.

 

Άρθρο 6

Αξιοποίηση στοιχείων

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου μπορούν να αξιοποιούν και να επεξεργάζονται όλα τα εισερχόμενα στοιχεία  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από παραγωγούς και καταναλωτές, να ενημερώνουν  για τα συμπεράσματα και να προβαίνουν σε πρωτοβουλίες και  αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω συνεργασία παραγωγών και καταναλωτών.

 

Άρθρο 7

 

Με  Κ.Υ.Α. των  Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση των άρθρων ένα έως έξι του νόμου αυτού.

 

Κεφάλαιο Β

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Άρθρο 8

Παρατηρητήριο Τιμών

Το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας εντάσσει στη Βάση δεδομένων του τις τιμές παραγωγού για τα εγχώρια προϊόντα καθώς και τις τιμές εισαγωγής για τα εισαγόμενα προϊόντα ανά είδος, ποικιλία, ποιότητα και προέλευση.

Οι τιμές αυτές που στο εξής ορίζονται ως «τιμές εκκίνησης»  αντιστοιχούν στην μονάδα μέτρησης και τη συσκευασία με την οποία διατίθενται για λιανική πώληση.

 

Άρθρο 9

Βασικά καταναλωτικά προϊόντα

Η διαδικασία συλλογής των τιμών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο  και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή του ,   καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας και  Ναυτιλίας.

Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα πενήντα (50) πιο Βασικά καταναλωτικά προϊόντα που από 01-05-2012 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο παρατηρητήριο τιμών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν στη διαδικασία αυτή να εντάσσονται και άλλα προϊόντα.

 

Άρθρο 10

Παρακολούθηση τιμών

Το παρατηρητήριο τιμών επεξεργάζεται τα στοιχεία εξέλιξης των τιμών που αφορούν τα πενήντα (50) πιο βασικά καταναλωτικά προϊόντα από την παραγωγή μέχρι την ανάλωση τους σε εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.

 

Άρθρο 11

Προϊόν σε κρίση

Εφόσον διαπιστωθεί ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπάρχει έντονη δυσαρμονία στην εξέλιξη των τιμών και η διαφορά ανάμεσα στην τιμή εκκίνησης και την τιμή ανάλωσης είναι υπερβολική, το προϊόν χαρακτηρίζεται σε κρίση.

Το ύψος της υπερβολικής διαφοράς ανάμεσα στην τιμή εκκίνησης  και την τιμή ανάλωσης καθορίζεται ανά προϊόν με Υπουργική Απόφαση  με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Άρθρο 12

Ρύθμιση και Έλεγχος της αγοράς

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου είναι αρμόδιος να αποφασίζει για το χαρακτηρισμό «προϊόν σε κρίση» και να εισηγείται την ενεργοποίηση των διατάξεων του Π.Δ 146/46 , όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και την διενέργεια στοχευμένων ελέγχων για την διαπίστωση των αιτιών της υπερβολικής διαφοράς ανάμεσα στις τιμές εκκίνησης και στις τιμές ανάλωσης.

 

Άρθρο 13

Κατάργηση πιστωτικού τιμολογίου έκπτωσης

Από 01-05-2012 καταργείται το πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης. Όλες οι τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις ενσωματώνονται στα τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών.

 

Άρθρο 14

Όλες οι ενδομιλικές συναλλαγές πώλησης αγαθών πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα φορτωτικά έγγραφα, αλλιώς θεωρούνται εικονικές.

 

Άρθρο 15

Η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ.